HISTORIE VZDĚLÁVACÍHO

                             PROGRAMU "ZAČÍT SPOLU"

 

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je v České republice realizován od roku 1994. V roce 2014 tedy oslavil 20 let působení v ČR.  V současné době se podle něho vyučuje ve více než 30 zemích světa .

Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA (International Step by Step Association).  ISSA je nevládní organizace, která byla založena s cílem podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku (3–11 let).

Tento program je akreditován MŠMT ČR.


CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Program Začít spolu je alternativní vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení.


Děti jsou vedeny k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke spolupráci a vzájemnému naslouchání. Učí se vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně a aktivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.


ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 • Program pro děti je integrován do smysluplných celků, které jsou vzájemně propojeny.
 • Pravidla pro práci a chování vytvářejí učitelé společně s dětmi. Děti se učí nést zodpovědnost za své jednání
   
 • Znalosti si děti budují samy. Učitel je pouze vede a vytváří jim podmínky a prostředí, v němž mohou pracovat samostatně.
 • Děti pracují individuálně, ve dvojicích, v různě velkých skupinách, mají možnost si radit, pomáhat si a spolupracovat.
 • Rodiče jsou považováni za partnery
 • Prostředí třídy je uspořádáno do tzv. center aktivit, která jsou vybavena dostatkem vhodného materiálu k práci dětí.
 • Důležitým zdrojem učení zkušenosti a zážitky dětí jsou – tzv. prožitkové učení.
 • Důležitou organizační formou práce s dětmi je "kruh", v němž mají děti příležitost učit se naslouchání, vyjadřování vlastního názoru, pocitů, nesouhlasu, komunikace.

 

ZÁKLADNÍ CÍLE:

 • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 • umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
 • být tvůrčí a mít představivost, samostatně a efektivně se učit
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
 • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje
 • umět aplikovat osvojené znalosti v praxi
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

 

 SPOLUPRÁCE S RODINOU

 • Program Začít spolu považuje za velice významný faktor podporující vzdělávání dětí spolupráci s rodinami.
 • Mohou zajišťovat např. exkurze na vlastní pracoviště, vypomoci s výrobou pomůcek, výzdobou a vybavením třídy apod.
 • V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním učitele, rodiče i dítěte – např. třídní schůzky, táborák, besídky, dílničky apod.
 • Cílem je navázat otavřený a přátelský vztah. Rodiče mají možnost nahlédnout do portfolia svého dítěte ve kterém mohou vidět jeho úspěchy a pokroky, prohlédnout si výrobky svých dětí v šatně atd.

 

CENTRA  AKTIVIT

Klíčovou roli hraje v programu vytvoření podnětného prostředí, zejména rozdělení třídy do center aktivit (CA), což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti si samostatně vybírají, v kterém CA budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu - setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

 

DOMÁCNOST

… je pracovní koutek, kde si děti hrají nejen „jako“, ale i doopravdy se skutečnými surovinami a nádobím. Děti zde mohou např. připravovat zeleninové nebo ovocné saláty, pomazánky, jednohubky, péct buchty, cukroví, vizovického pečivo, vařit čaje apod.

 

ATELIÉR 

... je vybaven různými výtvarnými potřebami. Děti zde mohou malovat na dané téma štětcem, houbičkou, starým zubním kartáčkem, prsty, experimentovat s barvami (míchání, otiskování, zapouštění), kreslit pastelkami, tužkou, fixy, křídou, rudkou, uhlem, špejlí máčenou do tuše, zmizíkem do inkoustového podkladu apod.

 

DÍLNA

… je vybavena materiálem a nástroji, se kterými se děti mohou setkat v dílnách svých rodičů např. kladívka, pilky, hřebíky, dřevěné odřezky, plastové láhve a špunty, korek, krabice, lepenka, polystyren, drátky, nůžky, lepidla, stužky, bavlnky, vlna, látky, špejle, připínáčky, časopisy, kousky z prkýnek apod. Děti v tomto centru mohou vyrábět makety, zhotovovat předměty, zatloukat hřebíky do tvarů, vytvářet ozdobné předměty z drátků, stříhat, lepit, vytvářet koláže, skládat papír apod.

 

 KNIHY A PÍSMENA

… centrum je vybaveno knihami, písmenkovými stavebnicemi, pracovními listy, písmenkovými tiskátky, časopisy, pastelkami, fixami, tužkami apod. Děti zde mají možnost vnímat psanou a mluvenou podobu písma, manipulovat s knihami i písmenky, spontánně se učit průpravě k psaní a čtení, seznamovat se s knihou a jejím obsahem prohlížet a vyhledávat obrázky k tématům, vyprávět příběhy podle obrázků, opisovat slova apod.

 

POKUSY A OBJEVY

… centrum je vybaveno různými přírodními materiály a pomůckami, lupou, mikroskopem, váhou, materiálem, který si děti nasbíraly samy. Děti zde mohou pozorovat pod lupou nebo mikroskopem rostliny, hmyz, dělat pokusy, poměřovat předměty, pozorovat růst vlastní rostliny, dělat pokusy se světlem, s roztoky (sladkým, slaným, kyselým), pozorovat vypařování vody, provádět pokusy s magnetem apod.
 

KOSTKY

… centrum je vybaveno kostkami různých velikostí, tvarů a z různých materiálů, autíčky, značkami, dopravním kobercem, figurkami zvířat a lidí. Děti zde mohou vytvářet stavby k tématům (kde bydlím, zvířata, statek, zoo, rakety, letadla), hrát si na dopravu (stavby silnic, letišť, mostů), poznávat tvary, barvy, velikosti, třídit, určovat polohu, stavět z kostek překážkové dráhy, stavět podle plánu apod.

 

MANIPULAČNÍ HRY

… využívají se zde různé skládačky a stavebnice,  lotto, pexeso, lego, domino, mozaiky, navlékací tvary, stolní hry, puzzle, …. Děti zde mohou vytvářet stavby ze stavebnic podle vlastní fantazie i na dané téma, hrát si s dominem, pexesem, skládat puzzle, vytvářet mozaiky z různých tvarů, hrát společenské hry, navlékat korálky podle daného návrhu i podle fantazie apod.

 

PÍSEK A VODA

… centrum je vybaveno kontejnerem na vodu nebo písek, lopatkami, bábovičkami, kbelíky, mušlemi a jinými přírodninami, plovoucími hračkami… V tomto centru mohou děti např. přelévat vodu, hrát si s plovoucími hračkami, hrát si na praní prádla, stavět stavby z písku i s pomocí přírodnin, pozorovat jak taje led, hrát si s mýdlovou vodou – bubliny, dělat pokusy s předměty, které se potopí, a které plavou, pouštět lodičky, foukat do papírových lodiček, psát do písku prsty, klackem, otiskovat předměty do písku, stavět z písku – hrady, tunely, cesty, rybník, pohoří, sopky apod.
 

 HUDBA

… je zde množství rytmicko-melodických nástrojů, přístupných dětem, pomůcky k objevování světa zvuků, tónů a harmonie a rytmu, sluchové pexeso, hudební nástroje, které si vyrobily samy děti apod. Děti zde mohou např. zpívat písně, vytvářet hudební  doprovod k písním, vytleskávat melodii, poslouchat klasickou hudbu, řešit hudební hádanky apod. 

 

 

 

I přesto, že naše školka není zapojena do vzdělávacího programu Začít spolu, díky absolvovaným seminářům a různým školením , které byly velmi přínosné jak po stránce pedagogické, tak i psychologické a metodické, budeme postupně tento program začleňovat do výchovně vzdělávacích činností a pracovat  v rámci tohoto projektu.